WOLOiZOL Gorzyce - alkoholizm - koalkoholizm | mitingi, terapia, kluby - baza adresów
informator.niepije.pl
Baza adresów: alkoholizm - koalkoholizm
zasoby niepije.pl
Janusz Janusz redaktor informatora. Wprowadzanie nowych i aktualizacja istniejących wpisów. Kontakt e-mail Agnieszka redaktor informatora. Wprowadzanie nowych i aktualizacja istniejących wpisów w kategorii Al-Anon. Kontakt e-mail
informator
Strona główna
Ośrodki stacjonarne
Poradnie przeciwalkoholowe
Grupy AA
Grupy Al-Anon
Kluby, Stowarzyszenia
Internet
Serwisy niepije.pl
alkoholizm alkoholik alkoholizm współuzależnienia

WOLOiZOL Gorzyce

Szczegóły - dane adresowe i kontaktowe:

- miasto: 44-350 Gorzyce
- Województwo: śląskie
- ulica/nr: Zamkowa 8
- Państwo: Polska
- Telefon: (32) 45 11 172
- płaci pacjent: nie
- płaci NFZ: tak
- strona www: http://www.woloizol.com.pl
 

Opis informacyjny:

Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu są częścią jednostki organizacyjnej WOLOiZOL w Gorzycach pn. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zarządzanej przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Odwykowego.

Oddziały te dysponują 100 miejscami (trzy oddziały: 30, 30 i 40 miejsc) i są kierowane przez kierowników - specjalistów terapii uzależnienia, którym podlegają zespoły terapeutyczne. W oddziałach są realizowane programy psychoterapii uzależnienia oraz przygotowujące pacjenta do kontynuowania leczenia w programie ambulatoryjnym. Program jest rozpisany na tygodniowe bloki terapeutyczne i trwa do 5 tygodni.

Dla pacjenta leczenie jest bezpłatne - na leczenie przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone. Do oddziałów tych przekazani zostają (w ruchu wewnątrz oddziałowym) pacjenci zdetoksykowani w oddziale przyjęć i leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych i wyrażający zgodę na kontynuację leczenia w programie psychoterapii uzależnienia od alkoholu. Ponadto do oddziałów tych są przyjmowane osoby po detoksykacji w innych zakładach lub niewymagające detoksykacji - wtedy przy przyjęciu należy przedstawić: skierowanie na leczenie stacjonarne, dokumenty potwierdzające tożsamość i ubezpieczenie, a przyjęcia odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu, codziennie w godz. 8.00-14.00, z wyjątkiem dni świątecznych i sobót. Przyjęcie następuje za pisemną zgodą pacjenta. Pacjenci zobowiązani do leczenia decyzją sądu przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i powiadomieniu sądu. Leczenie cudzoziemców z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu odbywa się na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Oddział Przyjęć i Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych jest częścią jednostki organizacyjnej WOLOiZOL w Gorzycach pn. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zarządzanej przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Odwykowego.Oddział ten dysponuje 35 miejscami i jest kierowany przez ordynatora, któremu podlegają lekarze asystenci i pielęgniarka oddziałowa, a jego zadaniem jest udzielanie całodobowych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla osób z zaburzeniami stanu zdrowia spowodowanymi użyciem alkoholu. Czas leczenia w oddziale wynosi do 10 dni.

 

Warunki przyjęcia do stacjonarnego leczenia odwykowego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach

Zgodnie z ustawa z dn. 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 ze zm.) leczenie odwykowe jest bezpłatne. W związku z tym  na leczenie przyjmowane są zarówno osoby uzależnione od alkoholu posiadające ubezpieczenie zdrowotne jak i nieubezpieczone.

Jednak zgodnie z ustawą „o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994r. (Dz. U. nr 111, poz. 535 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23.11.1995r. regulującym sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego" (Dz. U. nr 150, poz. 736) oraz ustawą „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" z dnia 27.08. 2004r. (tekst jednolity z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) do przyjęcia na leczenie odwykowe konieczne jest posiadanie:

Skierowania - wystawionego przez lekarza, które jest następstwem ustalenia, że cel dotychczasowego leczenia w warunkach ambulatoryjnych nie może być osiągnięty.

lub

postanowienie sądu o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu w warunkach stacjonarnych

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość,

dowód ubezpieczenia zdrowotnego dla ubezpieczonych (aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, lub odcinek emerytury/renty, lub zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, dla niepracujących z PUP),

 

UWAGA !!!

Skierowanie o którym mowa wyżej wystawia lekarz, jeżeli uzna, że cel leczenia w warunkach ambulatoryjnych nie może być osiągnięty.

Wzór skierowania jest ustalony w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23.11.1995r. regulującym sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. nr 150, poz. 736),.

Skierowanie jest ważne od dnia wystawienia przez okres 14 dni.

 Zdjęcia dołączone do wpisu:

WOLOiZOL Gorzyce WOLOiZOL Gorzyce

Informacje statystyczne:

data dodania: 2010-01-29
odsłon: 20846

Opiekun informatora
Janusz Janusz Wszelkie propozycje dotyczące nowych i aktualizacji istniejących wpisów proszę kierować do mnie drogą mailową
Wybrane zasoby niepije.pl
alkoholizm koalkoholizm Strona główna niepije.pl
alkoholizm koalkoholizm Strefa Problem - forum
alkoholizm koalkoholizm 12 Kroków - forum
alkoholizm koalkoholizm E-maile zaufania
alkoholizm koalkoholizm Czytelnia niepije.pl
Zamieszczanie wpisów
Wpisy; Grup Wspólnotowych, leczenia refundowanego przez NFZ i inne niekomercyjne, zamieszczane są bezpłatnie. Zamieszczanie innych wpisów ustalamy drogą mailową